AktualnościGimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaRodzice / Rada Pedagogiczna

„Dobry wybór na początek” – nowy program profilaktyczny dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

W grudniu 2020 r. kończy się realizacja projektu, którego rezultatem jest nowy program profilaktyczny – „Dobry wybór na początek”. Adresatami programu są uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych i ich rodzice. „Dobry wybór na początek” przygotowała Fundacja Poza Schematami. 

Program ma za zadanie ukształtowanie u uczniów wiedzy i umiejętności, które sprzyjają ograniczeniu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a w szcze­gólności – opóźnieniu inicjacji alkoholowej i innych sub­stancji psychoaktywnych lub rezygnacji z używania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych.

Program składa się z:

  • dwugodzinnego spotkania informacyjno-edukacyjnego dla rodziców i opiekunów,
  • dwunastu cotygodniowych, jednogodzinnych zajęć z młodzieżą,
  • dwugodzinnego spotkania podsumowującego dla mło­dzieży w formie debaty oksfordzkiej.

Realizatorzy, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie otrzymują, w ramach wdrażania programu, specjalnie przygotowane publikacje.

 

Program profilaktyczny „Dobry wybór na początek”. Publikacja dla Realizatorów
„Dobry wybór na początek”. Publikacja dla Młodzieży
Program profilaktyczny „Dobry wybór na początek”. Publikacja dla Rodziców i Opiekunów

 

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog pracujący z młodzieżą w szkole ponadpodsta­wowej w klasie pierwszej. Aby zostać realizatorem progra­mu, należy wziąć udział w jednodniowym szkoleniu. Aktualne informacje o programie, w tym o planowanych szkoleniach zamieszczane będą na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (parpa.pl) i Fundacji Poza Schematami (fundacjapozaschematami.pl).

Finansowanie: w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Poza Schematami.

                                                                  

Leave a Response